Молитва беременной женщины о сохранении ребенка матроне

Содержание

Молитвы во время беременности

Молитва беременной женщины о сохранении ребенка матроне

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 4

:

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Кондак, глас 8

:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой (Мф.14:28-31), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва1

:

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая! Мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим!
Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго расслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я, о благополучном разрешении

:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 82

:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

:

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

2 Минея общая. Служба обща преподобней жене единей.

См. также: РОДЫ

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Молитва при беременности: о сохранении, о здоровом ребенке, при угрозе выкидыша

Молитва беременной женщины о сохранении ребенка матроне

Во время беременности будущие матери могут обращаться с молитвами о сохранении беременности, о благополучном вынашивании ребенка, о легких и быстрых родах и о том, чтобы родить здорового ребенка. Считается, что особой силой для беременной женщины обладает молитва о сохранении беременности к Пресвятой Богородице.

При возможности будущим мамам желательно ходить в церковь, причащаться, исповедоваться, читать мольбы к Пресвятым. Если не хватает сил посещать храм, то можно просить поддержки и помощи у Господа, Богородицы и святых и у себя дома.

Каким святым молятся о сохранении беременности?

Многие молодые женщины может и хотели бы помолиться о благополучном вынашивании плода, о сохранении беременности и чтобы удачно родить. Но люди не всегда знают — кому и как нужно молиться.

Молиться будущей маме желательно каждый день.Действительно, ежедневная молитва о рождении ребенка, читаемая беременной (или собирающейся забеременеть) женщиной, поможет ей успокоиться и наслаждаться прекраснейшим временем своей жизни — вынашиванием своего малыша.

Кроме того, большой силой обладает и молитва матери о беременной дочери.

К кому беременные женщины могут обращаться за помощью и молиться:

 • Иисусу Христу;
 • Пресвятой Богородице;
 • Блаженной Матроне Московской;
 • Преподобной Ксении Петербуржской;
 • Симеону Мироточивому;
 • Святому Николаю Чудотворцу;
 • Параскеве Пятнице.

Молитва Богородице о сохранении плода

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!

Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему:

умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его,

да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия.

О Преблагословенная Богородице:

Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою:

не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих.

На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки.

Аминь.

Перед иконой Богородицы «Скоропослушница» молятся о сохранении плода и здоровье роженицы

Молитва о сохранении беременности (при угрозе выкидыша)

О, Пресвятая Матерь Божия, помилуй меня, Рабу Божью (собственное имя), сохрани меня от всяких опасностей и болезней.

Вспомни, о Благословенная в женах, о той радости, которую ты испытывала, когда младенца Иисуса под сердцем носила.

Так даруй свою помощь мне и помоги удачно выносить ребенка моего долгожданного, а затем разрешится от бремени благополучно.

Позволь мне пережить всю ту радость рождения дитя и как можно быстрее забыть о болях с этим связанных.

Спаси мой плод от возможной гибели и меня смерти в час разрешения.

Услышь, Пресвятая Богородица, смиренную мольбу мою и даруй мне свою благодать. Не устыдись моего упования на милосердие твое великое.

Я сподоблюсь познать, что ты истинная Матерь милосердия.

Прославлять я все время тебя буду.

Аминь.

Сильная молитва о сохранении плода во время беременности (молитвенное прошение к Богородице)

Пресвятая Богородице, не отврати лица Твоего от меня, грешной рабы Божьей (имя), и прими молитву сию к Тебе, от всего сердца возносимую, сохрани плод чрева моего и благополучно разродитеся во время благопотребное благоволи Твоею великою и неизреченною милостью.

Молитва Деве Марии о сохранении беременности

Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших! Аминь.

Молитва о здравии плода Матроне Московской

О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим.

Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих.

Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки:

яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех.

Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника.

Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует.

Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли.

Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию.

Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века.

Аминь.

Икона Матроны Московской

Молитва Господу Богу о здравии дитя в утробе матери

Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец!

К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал,

с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался.

Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже!

Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас.

Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал.

Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено.

Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих.

К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может.

Лишь Твоя безгранична мудрость.

И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь.

Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил.

Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили.

Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях.

Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным,

так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего.

Аминь!

О, святая всеблаженная мати Ксение!

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущаго покоишься.

Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя.

Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти:

приими прошения наша и принеси яко престолу Милосердного Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение,

на благая дела наша и начинания щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстани святыми своими молитвами перед Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных.

Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святого запечатлети, отроки и отроковницы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати;

болящия и недогующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашистующих подвигом добрым повизатися удостой и от поношений огради,

пастыри в крепости Духа Святого утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобо.

Славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Икона Блаженной Ксении Петербургской

О святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в небесных обителех в лице святых водворяяйся, на земли же телом твоим нетленно почиваяй!

По данной ти благодати от Господа молитися о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святей и цельбоносней иконе твоей притекающих,

и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже впадаем множицею во вся дни жития нашего и якоже прежде овым убо от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущим исцеление очес,

овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая преславная благодеяния даровал еси;

сице избави и нас от недугов душевных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испроси,

да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полезная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Икона Симеона Мироточивого

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице,

Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися;

разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших:

испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим:

просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение.

О великая угоднице Божия!

О мужественнейшая дево!

О крепкая мученице, святая Параскево!

Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы;

моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто,

да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго,

в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Икона Великомученицы Параске́вы Пятницы

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно.

О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше.

Аминь.

Источник: //zavedeno.com/molitvyi/o-sohranenii-beremennosti.html

Сильная молитва о сохранении беременности и зачатии ребенка

Молитва беременной женщины о сохранении ребенка матроне

Для многих пар зачать долгожданного малыша это проблема. Люди лечатся подолгу, но это не приносит желаемых результатов.

Когда надежда на беременность уже потеряна, люди обращаются за помощью к Всевышнему, прося у него подарить им малыша и долгожданное счастье быть родителями.

Но сегодня мало людей, досконально знающих молитвы и церковные обычаи. Люди даже не знают, какие молитвы читать для прошения у Бога малыша.

При помощи молитв человек обращается к Богу, поэтому слова прошения должны быть искренними. Если человек молится в церкви, то лучше это делать про себя и перед иконой.

Если молитва происходит дома, то просить зачатия нужно с зажжённой свечкой перед иконами святых. Перед и после молитвы человек крестится три раза в знак благодарности и уважения к Господу.

Обратите внимание! Молитвенных заговоров о зачатии ребёнка много. Они предназначены для разных святых, но объединяет их одно – прошение о даровании детей.

Таблица: самые действенные молитвы

Молитвенный заговорТекст
к Богу«Прошу услышать меня, Милосердный Боже. Молю пошли благодать твою. Прошу смилуйся к обращению моему, вспомни закон о продолжении рода. Смилуйся и сохрани установленные каноны. Ты нас сотворил, освятил супружеский союз. Дай увидеть нам детей наших до третьего и четвёртого поколения»
к Пресвятой Деве«Божия Матерь! К тебе обращение несу с верованием в сердце. Молю тебя о послании мне и мужу возлюбленному чада. Смени грусть души на радость зачатия»

Не расстраивайтесь, если долгожданная беременность не наступает сразу после обращения к Всевышнему. Людям, желающим получить от Бога прошеное, нужно соблюдать правила зачатия.

Согласно церковным канонам зачинать малыша нельзя в такие дни:

 • Дни Великого Поста.
 • Дни двунадесятых праздников.
 • Вторник после 16.00.
 • Четверг после 16.00.
 • Воскресенье.
 • День венчания.

Последний пункт особо важен. День обручения на небесах сулит Божью благодать. 

Это таинство соединения двух душ, поэтому церковь не рекомендует в день венчания предаваться любовным утехам, чтобы не осквернить благословение на брак.

Чтобы беременность наступила, церковь перед предположительным зачатием рекомендует говорить слова «да будет воля Твоя».

Молитва Матроне Московской о беременности

Матрона Московская покровительствует представительницам женского пола. Она помогает выйти замуж, благословляет брак и забеременеть.

Это святая при жизни была одарённой женщиной, не отказывающая в помощи. Дар святая обрела в детском возрасте и с тех пор помогает нуждающимся.

Обращения к Матроне Московской:

 1. Молитва Матроне Московской о беременности: «Мать Матрона, услышь и прими грешницу. Прошу исцели меня и моего супруга, избавь от искушений, дарованных дьяволом. 

  Умоли Всевышнего подарить милость, простить все согрешения, умоли подарить нам новую жизнь. Аминь».

 2. Молитвенный заговор к Матронушке о рождении девочки: «Матронушка, дарящая каждой грешной душе упокоение. При жизни ты слушала и помогала страдающим, прошу услышь и мою просьбу, не отвернись от обращения. Умоли Всевышнего за меня и мужа, за жизнь супружескую нашу. 

  Умоли подарить нам девочку. Молимся тебе и надеемся на силу Твою, о Великая Матронушка».

Важно! О зачатии девочки стоит просить именно Матронушку. При жизни она покровительствовала женщинам, понимала их проблем и сопереживала.

Молитва, чтобы забеременеть девочкой самая сильная. Если благословение святой коснётся женщины, то Матрона поможет в вынашивании малышки и лёгких родах.

Молитва при беременности для сохранения плода

Во время беременности женщине стоит быть осмотрительней. Малыша могут сглазить, поэтому лучше просить небесные силы о защите крохи и вынашивании.

Молитвы для сохранения плода читаются на протяжении всей беременности, даже благополучной. Обращения к святым помогает при угрозе выкидыша и сложных родах.

Молитвы:

 1. «Пресвятая Богородица, уповаю на милосердие твое. Не изволь отвернуться от рабы своей, прошу услышать мои мольбы и просьбы. 

  Обращаюсь к тебе от чистого сердца. Убереги чадо мое во чреве, помоги оградить от болезней и плохого сглаза, помоги родиться на свет вовремя. Аминь».

 2. Обращение к Ксении Петербургской: «Матушка, Ксения. Ты познала испытания, перенесла голод и холод. 

  Молю тебя о помощи сострадании, молю прийти моё прошение и передай его Всевышнему. Защити нас от ненастий и бед, порчи и болезней. Молю озарить милостью моего чадо, прошу помочь выносить».

Молитва чтобы забеременеть и родить здорового ребенка

При желании забеременеть молиться нужно перед иконами. Это усиливает действие молитвенного заговора.

Обратите внимание! Иконы, помогающие при бесплодии:

 • «Помощь в родах».
 • «Млекопитательница».
 • «Взыграние младенца».
Молитвенный заговорТекст обращения
Феодороской о лёгких родах«Обращаюсь к тебе Владычица! Прошу услышать меня, утешить и помиловать в беде, избавить от скорби, врагов и наговоров. Покрой милостью своею. Будь мне помощью, радостью, утешением и покровом»
Божьей Матери (Богородице)«Богородица, припадаю я к твоему образу, молю услышь молитвенную речь. Прошу молить сына своего послать мне дитё долгожданное. Аминь»

Молиться о зачатии также можно Иоаккиму, Анно, Великомученице Екатерине, Николаю Чудотворцу.

Стоит помнить, что принятие решения стать родителями – ответственный шаг. Поэтому перед прошением стоит взвесить все «за» и «против».

Перед молитвой нужно:

 1. Исповедаться. Расскажите священнослужителю о грехах, ранее совершённых. Это облегчит и очистит душу, укажет на искренность намерений людей.
 2. Набраться терпения. Нельзя отчаиваться если беременность не наступает.

Важно! Молитвенные заговоры, помогающие забеременеть и выносить здорового малыша, читаются от чистого сердца, с искренними побуждениями.

Молиться лучше в церкви. Там особая атмосфера. Также паре, не имеющей детей, лучше поставить себе свечи за здравие, заказать молебен за упокой всем своим погибшим и умершим родственникам.

Источник: //womans7.com/beremennost/molitva-o-zachatii-zdorovogo-rebenka-sohranenii-ploda.html

Молитвы для беременных о вынашивании и молитвы о беременности

Молитва беременной женщины о сохранении ребенка матроне

Вынашивание ребёнка – важный и волнительный период в жизни любой женщины. В это время будущая мать испытывает благостное состояние. Однако бывают случаи, когда по разным причинам жизни плоду в её чреве угрожает опасность.

Женщина в попытках сохранения беременности обращается к высшим силам, а если врачи не в состоянии помочь в борьбе за жизнь ребёнка, то молитва во время беременности становится единственной надеждой на вынашивание желанного дитя.

Нередки случаи, когда истово просящие женщины вымаливали у Святых ребёнка после тщетных попыток забеременеть и исцеление хворого младенца.

Способны ли молитвы сохранить беременность?

Известно, что молитвы способны творить чудеса. Главное при обращении к Всевышнему – верить искренне и беззаветно в то, что милосердный Бог не оставит просьбу без ответа.
Будущая роженица будет услышана и её ребёнку даруется жизнь. Важно не отчаиваться, а повторять молитвенные слова как можно чаще, каждый раз непременно благодаря Всевышнего за ниспосланные блага.

Подтверждением необыкновенной силы молитвы являются многочисленные истории чудесного исцеления младенцев, наступления долгожданного детоношения или сохранения жизни плода в утробе матери.

Святые, покровительствующие беременности и материнству

Одними из самых сильных являются обращения к высшим силам женщин в положении. Не каждая из них, сталкиваясь с бедой, знает, к какому из Святых лучше всего направить свои просьбы.

Прошение о наступлении беременности, лёгком вынашивании и успешном разрешении от неё, об исцелении младенца обращают таким Святым покровителям, как:

 • Иисус Христос;
 • Николай Чудотворец;
 • Матрона Московская;
 • Симеон Мироточивый;
 • Пресвятая Богородица;
 • Параскева Пятница;
 • Дева Мария.

Просить нужно всей душой с тщанием и усилием, и тогда все молитвы воздадутся.

Молитвы о беременности и материнстве

Существуют молитвенные слова, связанные с детоношением и материнством. К ним относятся:

 • прошение о сохранении беременности;
 • обращение при угрозе преждевременного рождения;
 • молитва за беременную дочь;
 • просьба о благополучном течении детоношения;
 • прошение о даровании здоровья болящему ребёнку.

Молясь перед иконой, будущая роженица обретает спокойствие и душевные силы. Это важно, если её детоношение протекает сложно или новорождённый не здоров.

Почитаемые при беременности и материнстве иконы

В церкви молитвенные слова при беременности, на беременность, о здоровье младенца произносятся пред иконой. Так женщина обращается к Святым покровителям, припадая устами к их лику.

Особо почитаются у беременных, матерей и жаждущих стать ими следующие образа:

 • Феодоровская икона Божией Матери. Изображённая на ней Святая ниспосылает молящейся на сносях здоровое чадо.
 • Лик Божией Матери «Поможение родам». Несёт благодать будущей роженице, перед ней мать уповает на то, чтобы её дочь благополучно разродилась. Нередко у кровати беременных стоит этот чудотворный образ.
 • Православная икона «Иоаким и Анна». Молитва о беременности, произносимая перед ней, способна творить чудеса и даровать долгожданное дитя.
 • Божественное изображение Божией Матери «Споручница грешных». Его присутствие почётно для любого молитвенного дома. Истовые обращения матери будут услышаны, её ребёнок исцелится от тяжёлого недуга.
 • Святой лик Богородицы «Умягчение злых сердец». Молитва для беременных, прочитанная подле этой иконы, имеет особую сакральную силу. Женщину в положении, почитающую изображение Святой покровительницы на иконе, покинет беспокойство за развитие плода в её утробе и за разрешение от беременности. Лик Богородицы в доме сулит супругам счастье. Если её изображение повесить при входе в жилище, то защита семейного очага от невзгод будет сильнее.

Накануне родоразрешения роженица испытывает сильное смятение.

В этот период она особый смысл вкладывает в обращения к Святым покровителям, перелистывая молитвослов в поисках нужных и точных молитвенных текстов, способных помочь рождению здорового малыша.

Чудодейственной силой обладают образа Божьей Матери «В родах помощница» и «Целительница». К ликам, изображённым на них, можно обращаться своими словами, веруя и надеясь, и тогда Божья Матерь ниспошлёт лёгкие роды и здоровое новорождённое дитя.


Беззаветная вера в помощь Высших сил способна творить чудеса. Свято всё, что связано с деторождением.

Вымаливала ли мать лёгкое родоразрешение для своей дочери или здоровье хворому новорождённому, молилась ли роженица накануне родов об их облегчении – ни одно обращение к Всевышнему не останется без ответа, если веровать всей душою и истово молиться. После обращения к Господу Богу обязательно нужно благодарить его за все блага, что он ниспосылает.

Молитва беременной женщины о благополучном разрешении

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце.

И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженной рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Неизглагоданная радость, которою преисполнилось девственно Твое сердце при воззрении на новорождённого Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения.

Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих.

Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня.

Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославляю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

на тему: Молитва во время беременности

Молитва о сохранении беременности ко Господу Иисусу Христу

Всемогущий Боже, Творец всего видимого и невидимого! К Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по особенному совету создал род наш, с неизреченною мудростию сотворив наше тело из земли и вдохнув в него душу от Своего Духа, чтобы мы были Твоим подобием.

И хотя в Твоей воле было сотворить нас сразу, как и ангелов, только бы Ты восхотел, но Твоей премудрости угодно было, чтобы через мужа и жену, в Тобою установленном порядке брака, умножался род человеческий; Ты восхотел благословить людей, чтобы они росли и множились и наполняли не только землю, но и ангельские сонмы.

О Боже и Отче! Да будет во веки славимо и прославляемо имя Твое за все, что Ты для нас сделал! Благодарю Тебя также за Твое милосердие, что не только я, по Твоей воле, от Твоего чудного творения произошла и пополняю число избранных, но что Ты удостоил меня благословить в супружестве и послал мне плод чрева.

Это Твой дар, Твоя Божественная милость, о Господи и Отче духа и тела! Потому обращаюсь я к Тебе одному и молю Тебя со смиренным сердцем о милости и помощи, чтобы то, что Ты творишь во мне Твоею силою, было сохранено и приведено к благополучному рождению.

Ибо я знаю, о Боже, что не в силах и не во власти человеческой избирать свой путь; мы слишком слабы и склонны к падению, чтобы миновать всех тех сетей, которые расставляет нам по Твоему соизволению злой дух, и избегнуть тех злополучии, в которые ввергает нас наше легкомыслие.

Твоя же мудрость безгранична. Кого Ты пожелаешь. Ты невредимо через ангела Твоего сохранишь от всякой напасти. Поэтому и я, милосердный Отче, предаю себя в печали моей в Твои руки и молю, чтобы Ты посмотрел на меня оком милосердия и сохранил от всякого страдания.

Пошли мне и милому мужу моему отраду, о Боже, Владыко всякой радости! Чтобы мы, при виде Твоего благословения, от всего сердца поклонялись Тебе и служили радостным духом. Я не хочу быть изъятой из того, что наложил Ты на весь род наш, повелев в болезнях родить чада.

Но смиренно прошу Тебя, чтобы Ты помог мне перенести страдания и послал благополучный исход. И если Ты услышишь эту молитву нашу и пошлешь нам здоровое и хорошее дитя, то клянемся привести его снова к Тебе и посвятить Тебе, чтобы Ты пребыл для нас и семени нашего милосердным Богом и Отцом, как мы клянемся всегда быть Тебе верными слугами вместе с нашим ребенком.

Услыши, милосердный Боже, молитву рабы Твоей, исполни мольбу сердца нашего, ради Иисуса Христа, нашего Спасителя, Который ради нас воплотился, ныне же пребывает с Тобою и Святым Духом и правит в вечности. Аминь.

Беззаветная вера в помощь Высших сил способна творить чудеса. Свято всё, что связано с деторождением.

Вымаливала ли мать лёгкое родоразрешение для своей дочери или здоровье хворому новорождённому, молилась ли роженица накануне родов об их облегчении – ни одно обращение к Всевышнему не останется без ответа, если веровать всей душою и истово молиться. После обращения к Господу Богу обязательно нужно благодарить его за все блага, что он ниспосылает.

Источник: //velikijpost.ru/molitva-o-beremennosti/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.