Молитва давидова псалтирь

Содержание

Псалтирь – учебник молитвы

Молитва давидова псалтирь

Шрифт

Псалти́рь, Псалты́рь (церк.-слав. ѱалти́рь; от греч. ψαλτήριον, по названию музыкального инструмента псалтерия) — библейская книга Ветхого Завета, состоящая из 150 или 151 (в православных греческом и славянском вариантах Библии) песен (псалмов, греч. ψαλμός), излагающих благочестивые излияния восторженного сердца верующего при разных жизненных испытаниях.

Словом «Псалтирь» также называются отдельные издания Псалтири, предназначенные для использования в христианском богослужении.

Псалтирь состоит из 20 кафизм, а одна кафизма из 3 Слав (3 частей). Кафизмы разные по размеру, в них входят от 1 до 15 псалмов. В Библии обычно нет разделения по кафизмам и Славам, но в богослужебном варианте книги, а также в молитвословах для домашнего (келейного) чтения Псалтири такое деление используется.

Псалмы – это хвалебные песнопения, молитвенные прошения. Их читают или поют. Псалтирь одна из наиболее используемых книг многими православными христианами.

Более того, в первые века по Рождестве Христовом многие христиане знали Псалтирь наизусть. Например, святитель Геннадий Константинопольский не рукополагал никого в пресвитеры, если тот не знал всю Псалтирь наизусть, считая, что человек еще не готов к служению.

Нумерация псалмов

Греческая Масоретская
1…8
99
10
10…11211…113
113114
115
114116
115
116…145117…146
146147
147
148…150
(151)

Разбиение текста на псалмы (и, следовательно, их нумерация) различается в иудейском (так называемом масоретском) тексте Библии и в древнегреческом «переводе 70 толковников» (Септуагинте).

Православная церковь использует переводы, основанные на Септуагинте, и, соответственно, греческую нумерацию псалмов.

Септуагинта (и, соответственно, православная Псалтирь) содержит также 151-й псалом, который, впрочем, не входит ни в одну из кафизм (см. ниже) и при богослужении не читается.

В большинстве российских изданий Библии обычно используется греческая нумерация (о чём всегда необходимо помнить при переводах и сравнении текстов), иногда двойная.

и структура

Два вступительных псалма задают тон всей книге, все псалмы сложены по правилам еврейской поэзии и часто достигают изумительной красоты и силы.

Поэтическая форма и метрическая организация Псалтири основана на синтаксическом параллелизме.

Он объединяет или синонимические вариации одной и той же мысли, или общую мысль и её конкретизацию, или две противоположные мысли, или, наконец, два высказывания, находящиеся в отношении восходящей градации.

По содержанию среди текстов Псалтири различаются жанровые разновидности: наряду с прославлением Бога встречаются мольбы (6, 50), проникновенные жалобы (43, 101) и проклятия (57, 108), исторические обзоры (105) и даже брачная песнь (44, ср. «Песнь песней»).

Некоторые псалмы отличаются философски медитативным характером, например 8-й, содержащий теологические размышления о величии человека. Однако Псалтыри как целостной книге присуще единство жизневосприятия, общность религиозных тем и мотивов: обращенность человека (или народа) к Богу как личностной силе, неотступному наблюдателю и слушателю, испытующему глубины человеческого сердца.

Псалмы как литературный жанр находятся в русле общего развития ближневосточной лирики, но выделяются своим резко личностным характером.

Упоминание имён в надписаниях псалмов, например, לְדָוִד (ле-Давид) может означать не только указание на автора (что псалом написан Давидом), но и то, что псалом посвящён Давиду или то, что в нём идёт речь о Давиде; и в некоторых случаях эти смысловые значения трудно разграничить. Некоторые надписания такого рода отсутствуют в масоретском тексте, но имеются в Септуагинте, являясь отражением александрийской традиции. Особое место занимает надписание לַמְנַצֵּחַ (Ла-менаццеах).

Это слово происходит от корня «вечность» и передаётся в славянской Библии как «В конец» (греч. Εἰς τὸ τέλος). По утвердившемуся мнению, однако, слово מְנַצֵּח здесь означает руководителя хора (дирижёра, регента).

В соответствии с этим в Синодальном переводе имеем «Начальнику хора».

Предполагается, что псалмы с таким надписанием были предназначены для передачи начальнику хора левитов при храме для разучивания; в некоторых из них содержатся дополнительные указания о порядке исполнения.

Источник: //xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/psaltir/kron/index.html

Псалмы царя Давида

Молитва давидова псалтирь

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † –  //www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 30 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

В православной вере существует много различных молитвенных прошений. Но особое место занимают псалмы Давида на русском языке. Прежде чем перейти к их значению и толкованию нужно понимать, что это такое.

Псалтырь для каждого христианина является главной святой книгой, в которой собраны все самые сильные и действенные молитвы на все случаи жизни.

Их использует большое количество православных верян, ведь они способны помочь даже в самых сложных ситуациях.

Значение псалмов Давида

Псалтырь, в переводе с греческого языка, означает играть на струнах. Как уже упоминалось выше их принято читать в разных даже самых запутанных и сложных ситуациях. В православии принято даже составлять специальные списки со значением самых текстов.  Их писали на протяжении почти 90 лет. Самое большое количество псалмов было написано царем Давидов.

В его жизни было много и радости, и горя, и любви. Он переживал даже предательство самых родных для него людей. Все это вошло в книгу. Давид был первым из тех, кто начал сопровождать сложенные молитвы пением и игрой на музыкальном инструменте. Во время проведения божественных литургий чаще всего используется 33-й псалом.

Каждый верующий привык к обращению к святым и Всевышнему с помощью молитвенных прошений, но чтение церковных песнопений из книги рекомендуют регулярно использовать и священнослужители.

Так как именно они включены в каждую божественную литургию. Например, 50 псалом царя Давида и «Символ веры» являются неотъемлемой частью утреннего богослужения. В них раскрывается сожаление о совершении грехов.

Также в тексте воспевается глубокое раскаяние о совершении грехов.

Все молитвенные обращения к Всевышнему наполнены невидимой силой и способны в каждого человека вселить чувство сопереживания, любви и раскаяния о совершенном.

Когда принято читать псалтыри

Каждый православный верующий знает, что в храме псалом пророка Давида читают полностью хотя бы один аз в неделю. В Великий пост полностью текст в церкви произносят два раза в неделю.

Нужно отметить, что псалтырь является намного древнее, чем молитвенное обращение или чтение кондаков и акафистов.

  Еще в далекие прошлые времена принято было заучивать Псалтыри и произносить их во время проведения Богослужений в уме, про себя.

Сегодня традиция чтения во время Литургий сохранена. Но кроме этого их также можно читать и в домашних условиях.

Часто верующие читают покаянный псалом. Зачем? Произносить его принято в следующих случаях:

 • Если в семье происходят частые ссоры.
 • Для обеспечения защиты от грехов.
 • Просят у Всевышнего об исцелении от тяжких недугов.
 • Просят защиты от злых духов.
 • Просят защиты от злых начальников.
 • Обращаются за помощью при поиске хорошей работы.
 • Обращаются с просьбами о помощи наладить семейную и личную жизнь.
 • При выражении благодарности.
 • В скорби.

Обязательно к прочтению:  Какой псалом читать чтобы найти работу

Это не полный перечень случаев, когда читают покаянный псалом Давида. Его можно использовать в разных жизненных ситуациях. Но чтобы он был действенным есть несколько церковных рекомендаций.

Очень важно помнить, что для его произнесения не обязательно получать благословение от святого отца. Главное, чтобы у человека была вера в сердце. Читать их нужно ежедневно, желательно в одно и тоже время перед зажженной свечкой или лампадкой.

  Произносить их нужно в слух с правильным ударением.

Толкование псалмов Давида

Псалмы находятся в одной из самых избранных книг Ветхого Завета. В ней находится очень много ссылок на Иисуса Христа и Евангелие. Не редко сред и православных прихожан святую книгу называют сборником религиозной поэзии лирической тематики. Многие тексты являются обращением к Иисусу Христу. Все обращения представлены в виде поэзии.

Среди всей поэзии в книге особого внимания заслуживает 34 псалом Давида от врагов. Он обладает достаточно большой силой. Его текст произносят в случаях:

 • когда случается много неприятностей;
 • в случаях специфики работы, из-за которой может быть много врагов и недоброжелателей;
 • прося защиты Всевышнего защиты от недоброжелателей родных и близких.

Сам текст написанных царем Давидом стихов можно найти в Ветхом Завете, который представляется в продаже в каждой церковной лавке или в сети интернет на специальных церковных сайтах.

Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною; 2возьми щит и латы и восстань на помощь мне;3обнажи меч и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: «Я — спасение твое!» 4Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло; 5да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет их;6да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их, 7ибо они без вины скрыли для меня яму — сеть свою, без вины выкопали ее для души моей.

8Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл дляменя, да уловит его самого; да впадет в нее на погибель.

9А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.

10Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?»11Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня; 12воздают мне злом за добро, сиротством душе моей.

13Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое.

14Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать.

15А когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали;16с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими.

17Господи! долго ли будешь смотреть наэто? Отведи душу мою от злодейств их, от львов — одинокую мою.

18Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя, 19чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно; 20ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы; 21расширяют на меня уста свои; говорят: «хорошо! хорошо! видел глаз наш».

22Ты видел, Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня.

23Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой!

24Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною; 25да не говорят в сердце своем: «хорошо! [хорошо!] по душе нашей!» Да не говорят: «мы поглотили его».

26Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною.

27Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: «да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!» 28И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день.

Храни Вас Господь!

Обязательно к прочтению:  Псалом для примирения супругов

Смотрите еще видео с псалмом 34, чтомым от врагов:

Источник: //ikona-i-molitva.info/psalmy-carya-davida/

Псалтырь, Псалтирь. Молитвы по Псалтири

Молитва давидова псалтирь

Псалтирь, Псалтырь (название музыкального инструмента псалтерия) — библейская книга Ветхого Завета.

Псалтирь состоит из 150 или 151 псалмов — «песней», или «гимнов», излагающих благочестивые излияния восторженного сердца верующего при разных жизненных испытаниях.

Словом «Псалтирь» также называются отдельные издания Псалтири, предназначенные для использования в христианском богослужении.

Псалтирион, по-гречески, — струнный музыкальный инструмент, в сопровождении которого в глубокой древности пелись обращенные к Богу молитвенные песнопения. Сами песнопения получили поэтому название псалмов, и сборник их стал называться Псалтырью. Псалмы были объединены в одну книгу в V веке до Рождества Христова.

На славянский язык с греческого Псалтирь переведена братьями святыми равноапостольными Мефодием и Кириллом, учителями славян, в середине IX века, как упоминает об этом преподобный Нестор Летописец (умер ок. 1114 года).

Псалтирь впервые издана по-славянски типографским тиснением с древних рукописей в Кракове в 1491 году.

В Церкви Христовой Псалтирь получила особенно широкое применение в богослужении. У христиан богослужебное употребление Псалтири началось уже во времена апостольские (1 Кор. 14, 26; Еф. 5, 19; Кол. 3, 16). Псалтирь послужила источником большей части вечерних и утренних молитв. Псалмы входят в состав почти каждого чина православного богослужения.

На Руси Псалтирь была широко распространена. Она имела немаловажное, значение в жизни русского человека: она употреблялась и как книга богослужебная, и как назидательная для домашнего чтения, а также была основной учебной книгой.

В Псалтири из 150 псалмов, часть относится к Спасителю — Господу Иисусу Христу; они важны в сотериологическом плане (сотериология — учение о спасении человека от греха). Эти псалмы называются мессианскими (Мессия, с еврейского, значит — Спаситель). Различают псалмы мессианские в прямом и в преобразовательном смысле.

Первые говорят только о грядущем Мессии — Господе Иисусе Христе (Пс. 2, 15, 21, 44, 68, 71, 109). Вторые повествуют о лицах и событиях Ветхого Завета (царь и пророк Давид, царь Соломон и др.), прообразующих Новый Завет Господа Иисуса Христа и Его Церковь (Пс. 8, 18, 34, 39, 40, 67, 77, 96, 101, 108, 116, 117).
151-й псалом посвящен псалмопевцу Давиду.

Этот псалом содержится в греческой и славянской Библии.

Псалтирь вначале делилась на пять частей применительно к древнему богослужебному порядку.

В современном богослужебном Уставе Православной Церкви принято деление Псалтири для удобства при употреблении ее за богослужением и в домашнем (келейном) правиле на 20 разделов — кафизм (кафисм) каждая из которых делится на три «Славы», или статии. После каждой «Славы» трижды читается «Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже!».

Псалмы читаются в храме ежедневно за всяким утренним и вечерним богослужением. Полностью Псалтирь прочитывается в течение каждой недели (то есть седмицы, а Великим постом — дважды в течение седмицы).

Домашнее молитвенное правило находится в глубокой молитвенной связи с богослужением храмовым: утренняя келейная молитва, начиная новый день, предваряет богослужение и внутренне готовит к нему верующего, вечерняя, заканчивая день, как бы завершает и церковную службу.

Если верующий не был в храме за богослужением, он может включить в свое домашнее правило псалмы. Число псалмов при этом может быть различным — в зависимости от намерений и возможностей верующего.

В любом случае отцы и подвижники Церкви предлагают верующему читать псалмы ежедневно, полагая непременным условием духовной пользы чтения и изучения псалмов благочестие и чистоту сердца.

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Разумно да будет, како подобает пети Псалтырь

Аще иерей, глаголет:Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.Аще ли ни, глаголи умиленно:Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный… Трисвятое. И по Отче наш:…

Тропари сия, глас 6:Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.Слава:Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели.

Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.И ныне:Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй 40. И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице:Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз, недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице:Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы сие: “Блажен муж…” тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтыри

По совершении же неколиких кафисм или всей Псалтири

Достойно есть… или О Тебе радуется… Трисвятое. И по Отче наш….

Тропари, глас 6:Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас.Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений: к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Таже, Господи, помилуй (40). И поклонов, елико мощно, с молитвою Господи и Владыко живота моего…

Посем глаголи молитву сию со вниманием:Многомилостиве и Премилостиве Господи и всего добра Дателю, Человеколюбче, и всея вселенныя Царю, многоименитый Владыко и Господи! Нищ и убог есмь аз, дерзаю призывати чудное и страшное, и святое имя Твое, егоже вся тварь Небесных сил страхом трепещут.

Низу на земли неизреченнаго Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленнаго Твоего Отрока, Егоже от безначальных недр Твоея Отеческия славы, неразлучным Божеством отрыгнул еси, да человеки со Ангелы во един состав устроит.

Помяни, Господи, моего уныния смирение, кал сый и персть, Тебе, Неизглаголаннаго Света призываю, немощию плоти обложен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертию Своею от работы вражия свободил есть душы нашя, да общники вся, иже верою ярем работы Твоея на ся вземшыя, славы Твоея сподобит их, от неяже сатана льстивый отпаде.

Помилуй мя, омраченнаго греховными помыслы, возведи ум мой удавленный тернием лености и лядиною непокорства. Утверди сердце мое по Тебе горети, очима моима источник слез посли, и на конец исхода души моея сотвори мя безпорочна Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвизатися усердно.

Помяни, Господи, родители моя милосердием Твоим и вся ближния моя, и братию, и други, и соседы, и вся православныя христианы, и спаси мя молитвами всех святых.

И приими в честь сия псалмы и молитвы, яже глаголах пред Тобою за ся, и немерзко Ти буди с воздыханием моление сие, яко милостив Сый и Человеколюбец, и Тебе Безначальнаго Отца славим со Единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Посем Честнейшую Херувим… Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Господи, благослови.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Псалтырь как требник, помощник и покровитель на всякую потребу:

Псалтырь, Псалтирь. Молитвы перед началом чтения Псалтири …
Псалтири по усопшим …
Псалмы на всякую потребу. Псалмы на разные случаи …
Псалтырь как требник …
Псалтырь, Кафисма 1-20, Псалом 1-151 …

Источник: //vsemolitvi.ru/index.php?id=psaltir

Давидова молитва помяни господи царя давида и всю кротость его

Молитва давидова псалтирь

Детальное описание из нескольких источников: «давидова молитва помяни господи царя давида и всю кротость его» – в нашем некоммерческом еженедельном религиозном журнале.

Один из наиболее почитаемых пророков Израиля, певец покаяния и Божией славы царь Давид – автор “Псалтири”, которую святые отцы ставят выше всех писаний Ветхого Завета. Ему молятся о даровании покаянного чувства, о помощи при плотских искушениях, о добром нраве властей и правителей, о твердом стоянии в вере.

Покровитель и защитник воинов, податель храбрости и полководческих умений.

Тропарь праведному царю Давиду, глас 2-й

Благовествуй, Иосифе, Давиду чудеса Богоотцу: Деву видел еси рождшую, с пастыри славословил еси, с волхвы поклонился еси, Ангелом весть прием. Моли Христа Бога спасти души наша.

Кондак праведному царю Давиду, глас 3-й

Веселия днесь Давид исполняется Божественный, Иосиф же хваление со Иаковом приносит: венец бо сродством Христовым приемше, радуются, и неизреченно на земли Рождшагося воспевают, и вопиют: Щедре, спасай Тебе чтущия.

Молитва первая праведному царю Давиду

О, прехвальный и пречудный пророче Божий Давиде! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему.

Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, приспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней Православней вере, к уставам святыя Церкви и к заповедем Господним, непочтением к родителем и влаcтем предержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий, и избави вся грады и веси царства нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами православных людей, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниях к водворению мира и правды в державе их. Пособствуй Всероссийкому Христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость в учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко властем и усердное исполнение своих обязанностей; да, тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая праведному царю Давиду

О святый угодниче Божий, царю и пророче Давиде! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою.

Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва третья праведному царю Давиду

Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, и святыми того молитвами помилуй нас, грешных. Аминь.

Молитва праведному царю Давиду:

 • Молитва праведному царю Давиду, псалмопевцу. Один из наиболее почитаемых пророков Израиля, певец покаяния и Божией славы царь Давид – автор “Псалтири”, которую святые отцы ставят выше всех писаний Ветхого Завета. Ему молятся о даровании покаянного чувства, о помощи при плотских искушениях, о добром нраве властей и правителей, о твердом стоянии в вере. Покровитель и защитник воинов
 • Полный псалтырь со всеми кафизмами и молитвами – одним текстом (формат htm)
 • Псалтырь на церковно-славянском языке (формат pdf)
 • Какие псалмы читать в различных обстоятельствах, искушениях и нуждах – чтение псалмов на всякую потребу
 • Какие псалмы читать для выражения Бога своих чувств и состояния – чтение псалмов на всякую потребу
 • содержательная суть тех или иных псалмов – чтение псалмов на всякую потребу

Житийная и научно-историческая литература о праведном царе и пророке Давиде:

 • Царь и пророк Давид (краткое житие) – Православие.Ru
 • Житие праведного царя Давида – Женский монастырь в честь иконы Божией Матери “Всецарица”

Читать другие молитвы раздела “Православный молитвослов”

Источник: //xn----ctbkalephobdgkd1al8m8c.xn--p1ai/davidova-molitva-pomyani-gospodi-tsarya-davida-i-vsyu-krotost-ego/

Давидова молитва иисусу

Молитва давидова псалтирь

Данная статья содержит: давидова молитва иисусу – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Священное Писание повествует о множестве героев, которые сыграли важную роль в истории Божьего народа. Царь Давид — один из тех, чье имя очень часто упоминается в Библии. Молитвы, составленные им, используются в богослужениях, читаются верующими в разных обстоятельствах.

Давайте узнаем о житие Давида, а потом прочитаем его молитву.

История жизни Царя Давида

Юноша был простым пастухом. Но на нем почивал Дух Святой. Молитвы были его привычным занятием, искусен Давид был также в игре на музыкальных инструментах, составлял молитвенные стихи — псалмы. Волей судьбы, Давид появился при дворе. Его отвага, красота и ум стали причиной всеобщей любви и почитания, что вызывало зависть действующего царя, Саула.

Он был избран Богом после того, как Саул отказался следовать Его указаниям. Из рода царя Давида явился спаситель мира, Иисус Христос. Правил Израилем довольно долго, почти полвека. Многие из книг Ветхого Завета повествуют о его деяниях.

Православной церковью почитается как великий пророк и праведник. С именем этого легендарного человека связано множество произведений искусства:

 • Памятник Царю Давицу на Сионе;
 • Скульптурное изображение Микеланджело;
 • Картины Рембрандта;
 • Музыкальные произведения Оннеггера.

В молитвах к святому обращаются католики, православные, почитается он и в исламе, как великий пророк и молитвенник.

В чем помогают молитвы Царю Давиду

Будучи полководцем, известным мудрым правителем, царь Давид не терял своего смирения перед Богом. Именно к нему обращают православные защитную молитву.

Текст ее находится в конце статьи, читать можно в разных тяжелых ситуациях:

 • когда грозит опасность;
 • непонятно, как выйти из сложной ситуации;
 • во время болезни;
 • если недруги строят козни или преследуют.

Данная молитва легко узнаваема, она начинается простыми словами: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Сам верующий должен постараться подражать смирению этого великого человека. Вспоминать о Боге надо не только во время сложностей, но не забывать и в радостные моменты.

Также всегда под рукой необходимо иметь Псалтирь, каждый день прочитывать хотя бы 2-3 псалма, они помогают от гнева, от бедности, защитят от начальника, который несправедливо относится. Хотя царь Давид и был пророком, он пережил в жизни немало сложностей. И всегда, даже когда его жизни грозила беда, он вверял свою судьбу полностью в руки Всевышнего, молился.

Молитвы царя Давида собраны в отдельную библейскую книгу — Псалтирь. С момента своего написания (примерно Х в. до н.э.), этот сборник духовной поэзии заслужил пристальное внимание учителей церкви.

Ветхозаветные богослужения не обходились без псалмов, звучали они в Скинии, затем в Иерусалимском храме.

Сегодня молитвы, составленные царем Израиля, прочитываются полностью за недельный круг православных церковных служб.

На Руси после принятия христианства, молитвы царя Давида стали основой для обучения чтению. Данная книга была в каждой семье — люди назидались словом Божиим, излечивали болезни тела, читали кафизмы в качестве напутствия умершим, чтобы им легче было подняться в рай.

В каких случаях молятся царю Давиду

Будучи мудрым правителем, после причисления к лику святых, праведник может помочь усмирить бурные эмоции. Слова молитвы успокаивают гнев, приводят разум и сердце в нормальное состояние. Считается, что святой помогает отвести угрозы, которые исходят от сильных мира сего.

 • Молитва от врагов и злых людей — сильные защитные молитвы
 • Молитва Остробрамской иконе Божьей Матери — найдете здесь
 • Сильная молитва Спиридону Тримифунтскому о благополучие — //bogolub.info/silnaya-molitva-spiridona-trimifuntskogo-o-blagopoluchie/

Хорошо читать молитву царю Давиду перед ответственным мероприятием — экзаменом, презентацией, важной деловой встречей, собеседованием. Научно доказано, что пребывание в состоянии обращения к высшим силам, человек задействует ресурсы мозга, которые обычно неактивны. Так что этот навык очень полезен, молитва принесет удачу!

Молитва Царю Давиду

О, прехвальный и пречудный пророче Божий Давиде! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему.

Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, приспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней Православней вере, к уставам святыя Церкви и к заповедем Господним, непочтением к родителем и влаcтем предержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий, и избави вся грады и веси царства нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами православных людей, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниях к водворению мира и правды в державе их. Пособствуй Всероссийкому Христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость в учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко властем и усердное исполнение своих обязанностей; да, тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Сам царьДавид пережил не одну черную полосу: поддавался греху, был гоним могущественными врагами. Но молитва помогла ему пережить все.

Сборник псалмов, авторство большинство из которых принадлежит царюДавиду. Считается, что эта молитва имеет огромную силу. По словам святых старцев, во.

Есть так же версия, что автор текста царьДавид, который создал молитву примерно в 9-10 веке до нашей эры.

Данные молитвы, составленные царемДавидом, имеют великую целительную силу. Молитва Амвросию Оптинскому помогает многим людям и в наше время.

Виды поминания усопших. Молитва может быть как церковной, так и личной. . Псалтирь — по сути это сборник религиозных гимнов, составленный царемДавидом.

Сам царьДавид пережил не одну черную полосу: поддавался греху, был гоним могущественными врагами. Но молитва помогла ему пережить все.

Сборник псалмов, авторство большинство из которых принадлежит царюДавиду. Считается, что эта молитва имеет огромную силу. По словам святых старцев, во.

Есть так же версия, что автор текста царьДавид, который создал молитву примерно в 9-10 веке до нашей эры.

Данные молитвы, составленные царемДавидом, имеют великую целительную силу. Молитва Амвросию Оптинскому помогает многим людям и в наше время.

Виды поминания усопших. Молитва может быть как церковной, так и личной. . Псалтирь — по сути это сборник религиозных гимнов, составленный царемДавидом.

Источник: //xn----9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/davidova-molitva-iisusu/

6 принципов молитвы от царя Давида

Молитва давидова псалтирь

Думали ли вы когда-нибудь о царе Давиде, как о хорошем учителе по молитве? Читая его псалмы, я получил понимание о том, насколько много мы можем вынести из его молитв.

То, как Давид видел Бога и взывал к Нему, и то, как он видел себя Его глазами – это просто драгоценные камни во всех его молитвах.

Я уверен, что если бы мы больше молились подобным образом, мы могли бы иметь такую же близость с Богом.

Вот шесть особенностей молитвы Давида, которые обязательно благословят вас, если вы будете им следовать:

1. Вопиющая честность

Когда Давид взывал к Богу в своих псалмах, он делал это из глубины своего сердца. Его слова происходили из самой глубины его переживаний – будь то страх, печаль или разочарование. Не имело значения, что чувствовал Давид, он просто брал это и приносил к Богу.

И вместо того, чтобы тщательно поддавать цензуре и подбирать свои слова, Давид делился ими с невозмутимой честностью. Он чувствовал себя достаточно близко – достаточно комфортно – со своим лучшим другом, чтобы поделиться тем, что у него на сердце.

Он просто знал, что Бог может справиться со всем, что он чувствует в каждый конкретный момент.

“Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: “где Бог твой?” (Псалом 41:9-11)

2. Обращается с дерзновением

Давид часто просил Бога о вещах, причем любых. Будь то сила или комфорт, услуга или прощение греха, у Давида был длинный список того, что он считал необходимым. И в его прошении не было и тени сомнения. Только полная уверенность в том, что Бог даст ему то, что ему нужно.

“Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей” (Псалом 17:1-7).

Давид молился дерзновенно, потому что он знал, каким особенным он был для Бога. Он знал, что Бог, который так сильно его любит, будет слушать каждое его слово и милостиво даст ему все, в чем он нуждается. Он говорит в Псалме 3:5: “Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей”, что говорит о его серьезном доверии по отношению к Богу.

3. Провозглашает природу Бога

На ряду с прошением, Давид часто утверждал способность Бога удовлетворить его прошение. Он демонстрирует веру в Божий характер, который дает надежду его мольбам. Это переносит его молитвы из состояния усталой безнадежности или попрошайничества в состояние уверенности и готовности к принятию.

Давид начинает словами: “К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои…” и заканчивает, “да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя” (24:1-3).

4. Хвалит Господа

Слова любви Давида явно выражены в хвале, которая пронизывает все его просьбы и откровенные разговоры. Давид определенно имел потребность выражать почтение и трепет по отношению к Богу:

“Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!” (Пс 56:9-10)

Мы также видим поклонение Давида Богу за Его характер:

“Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши” (Псалом 102:8-10)

Обратите внимание на то, что Давид не просит у Бога быть милостивым, он только констатирует, что Бог уже является милостивым. Он просто верит, что прощен, и идет так далеко, что уже уверенно хвалит Бога за прощение.

5. Вдохновляет себя

Во времена, когда Давид испытывал слабость или разочарование, он не позволял этим эмоциям захватить себя. Вместо этого, он говорил к себе. Он постоянно поощрял свое сердце и разум продолжать верить и благодарить Господа.

Помните этот стих? Когда Давид изливал свое сердце Богу, спрашивая, почему Он покинул его? Так вот, он не остановился на этом вопросе. И в каждом следующем куплете стихов, он продолжает вдохновлять себя:

“Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего” (Псалом 41:6).

Он также дает указания своей душе помнить доброту Господа:

“Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его” (Псалом 102:2).

6. Не теряет надежду

Не все молитвы Давида были отвечены немедленно, и мы можем убедиться в этом из некоторых его заявлений относительное его ожиданий от Бога. Но вместо того, чтобы сдаться когда, кажется, ничего не меняется, Давид продолжает верить и, опять же, говорить себе, что всегда есть надежда.

“Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа” (Псалом 26:13)

Это настоящая зрелая вера – ожидать, что Бог будет работать, несмотря на то, что вы еще этого не видели. Давид демонстрирует эту веру, и она возрастает с каждым разом, когда Господь доказывает свою верность.

В итоге

Имейте в виду: Давид не отдыхал где-то, пока писал большинство этих строк. Он еще не был царем. Наоборот, его преследовал Саул со своей армией. Он прятался от смерти в пустыне. Давид мог легко обвинить Бога.

Он мог легко написать в растерянности и спросить у Бога, действительно ли Он его любит или за что Он его наказывает.

Примечательно, что Давид никогда по-настоящему не сомневался в своем хождении с Богом или в своей ценности для Него (по крайней мере, долго).

Давид знал, что он был ценен и прощен. Но он никогда не верил, что он мог бы извлечь какую-то выгоду из окружающей его Божьей милости. Он не чувствовал, что должен укорять себя или стыдиться своих смущенных чувств. Он также не чувствовал, что быть ценным для Бога – это повод для гордости. Наоборот, он знал, что это была Его милость, чтобы он знал о том, насколько он любим.

Когда он говорил с Богом, он даже называл себя “зеницей Его ока”. Он твердо стоял на фундаменте: он знал, Кто Такой Бог, и он знал, кем он был для Бога. И это то, что делало его молитву другой.

Многим из нас также нужно усвоить эти вещи. Нам нужно это понимание Божьего сердца и Его верности по отношению к нам. Нам нужно глубокое осознание нашей ценности для Него. Если мы сможем понять эти вещи, за ними последуют самые откровенные молитвы. И тогда мы можем иметь тот же уровень близости, который Давид имел с Богом. А это, в конце концов, главный смысл всех наших молитв.

Источник: Relevant Magazine
Перевод: Илона Борискова для grehu.net

Телеграм канал @ieshua.org

Последнее пожертвование: 19.07 (Россия)

Источник: //ieshua.org/6-printsipov-molitvy-ot-tsarya-davida.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.