Молитва и битва

Молитвослов православного воина

Молитва и битва

Спаси́телю мой! Ты положи́л еси́ ду́шу Свою́, во е́же спасти́ нас, Ты запове́дал еси́ и нам полага́ти ду́ши своя́ за дру́ги и за бли́жних на́ших.

Те́мже ра́достно иду́ аз испо́лнити святу́ю во́лю Твою́ и положи́ти жизнь свою́ за Оте́чество.

Вооружи́ мя кре́постию и му́жеством на одоле́ние враго́в, да́руй ми ве́ру тве́рдую и упова́ние, я́ко не умру́, но жив бу́ду во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Молитва о воинах ко Господу

Го́споди Бо́же наш, послу́шавый Моисе́я, просте́рша к Тебе́ ру́це, и лю́ди Изра́илевы укрепи́вый на Амали́ка, ополчи́вый Иису́са Нави́на на брань и повеле́вый со́лнцу ста́ти: Ты и ны́не, Влады́ко Го́споди, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́. Укрепи́ си́лою Твое́ю страну́ на́шу и во́инство ея́, бра́ни умири́ и мир утверди́.

Посли́, Го́споди, неви́димо десни́цу Твою́, рабы́ Твоя́ заступа́ющую во всех; а и́мже суди́л еси́ положи́ти на бра́ни ду́ши своя́ за ве́ру и Оте́чество, прости́ согреше́ния их и в день пра́веднаго воздая́ния Твоего́ возда́й венцы́ нетле́ния: я́ко Твоя́ держа́ва, Ца́рство и си́ла, от Тебе́ по́мощь вси прие́млем, на Тя упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва великомученика Феодора Стратилата

Го́споди Бо́же Всеси́льный, всех упова́ющих на ми́лость Твою́ не оставля́яй, но защища́яй их! Бу́ди мне ми́лостив и соблюди́ мя от пре́лести вра́жия Твои́м защище́нием, да не паду́ пред сопроти́вники мои́ми и да не пора́дуется враг мой о мне.

Предста́ни мне, Спаси́телю мой, в по́двизе сем за и́мя Твое́ свято́е. Ты мя укрепи́ и утверди́ и пода́ждь си́лу ста́ти му́жественно за Тя до кро́ве и положи́ти ду́шу мою́ по любви́ к Тебе́, я́коже и Ты, возлюби́в нас, положи́л еси́ на Кресте́ ду́шу Свою́ за ны.

Ами́нь.

Молитва мученика Евтропия Воина в ранах и страданиях

Бо́же Вседержи́телю, Благи́й и Ми́лостивый, Помо́щниче во у́зах и Пода́телю му́жественнаго терпе́ния в му́ках! Даждь нам терпе́ние в ра́нах сих и прииди́ на по́мощь к нам, я́коже к рабу́ Твоему́ му́ченику Фео́дору прише́л еси́ и помо́гл ему́, и всеси́льною Твое́ю по́мощию яви́ всем, я́ко мы вои́стину Тя еди́наго и́мамы Го́спода Спа́са и Тебе́ Еди́ному покланя́емся, сла́вяще Тя со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Архистратигу Божию Михаилу

Святы́й и вели́кий Архистрати́же Бо́жий Михаи́ле, низпрове́ргий с Небеса́ диа́вола и во́инство его́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию, бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Свято́й Це́ркви и правосла́вному Оте́честву на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг ви́димых и неви́димых. Бу́ди Ангел Храни́тель, прему́др советода́тель и споспе́шник предводи́телем на́шим. Бу́ди вождь непобеди́м христолюби́вому во́инству на́шему, венча́я его́ сла́вою и побе́дами над супоста́ты, да позна́ют вси, противля́ющиися нам, я́ко с на́ми Бог и святи́и Ангели Его́. Ами́нь.

Великомученику Георгию Победоносцу

О всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! Умоли́ Человеколю́бца Бо́га, ско́рый помо́щниче всех призыва́ющих тя, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости и пода́ст правосла́вному Оте́честву на́шему и всему́ боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние; да укрепи́т госуда́рство Росси́йское непременя́емым ми́ром и благоволе́нием; изря́днее же да огради́т нас святы́х Ангел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́ и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Ами́нь.

Благоверным князьям страстотерпцам Борису и Глебу

О дво́ице свяще́нная, святи́и страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою чи́стою и любо́вию послужи́вшии, и кровьми́ свои́ми, я́ко багряни́цею, украси́вшиися, и ны́не со Христо́м ца́рствующии! Бу́дите нам те́плии засту́пницы, огради́те всех нас от вся́кия ско́рби, озлобле́ния и внеза́пныя сме́рти.

Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, споспешеству́йте держа́ве Росси́йстей в побе́де на сопроти́вныя, я́коже не́когда благове́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, да несу́т росси́йстии во́ини страх враго́м и мир земли́ на́шей, да ти́хое житие́ поживу́т лю́дие во вся́ком благоче́стии и прославля́ют Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Благоверному князю Димитрию Донскому

О святы́й благове́рный вели́кий кня́же Дими́трие! Аще и не мно́зи бы́ша дни́е земна́го жития́ твоего́, оба́че вели́к жре́бий прия́л еси́ от Соде́теля всех Го́спода, е́же просла́витися в земли́ Росси́йстей и блаже́нство ве́чное на Небесе́х получи́ти.

Услы́ши нас, моли́твенниче те́плый, предста́телю наш пред Го́сподем неусы́пный! Во дни ми́ра и в годи́ну нестрое́ний не оста́ви нас попече́нием твои́м. Научи́ ны поко́рны бы́ти Боже́ственному Промышле́нию, вся в житий на́шем ко бла́гу направля́ющему.

Оте́чество на́ше моли́твами твои́ми от наше́ствий вра́жиих, раздо́ров и нестрое́ний защити́ и укрепи́ те́плым твои́м предста́тельством, да зна́менается на нас свет Лица́ Бо́жия, и тем наставля́еми, дости́гнем Ца́рства Пра́вды Христо́вы, неконча́емаго и ве́чнаго. Ами́нь.

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvoslov-pravoslavnogo-voina.html

Молитва при битве

Молитва и битва

Все о религии и вере – “молитва при битве” с подробным описанием и фотографиями.

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Святый Архистратиже Михаиле, споборствуй нам!

Святый Ангеле хранителю, не отступи от мене!

Вси святии, молите Бога о нас!

Стихи пророческие

Услышите до последних земли:

Аще бо паки возможете, и паки побеждени будете:

И иже аще совет совещаваете, разорит Господь:

И слово, еже аще возглаголете, не пребудет в вас:

Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся:

Господа же Бога нашего, Того освятим, и Той будет нам в страх:

И аще на Него надеяся буду, будет мне во освящение:

И уповая буду на Него и спасуся Им:

Се аз и дети, яже ми даде Бог:

Людие ходящии во тме видеша свет велий:

Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы;

Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам:

Егоже началство бысть на раме Его:

И мира Его несть предела:

Яко с нами Бог. И нарицается имя Его велика совета Ангел:

Бог крепок, Властитель, началник мира:

Отец будущаго века:

С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся:

С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся:

Молитвы Православного Воина

Спаситель мой! Ты положил за нас душу Свою, дабы спасти нас; Ты заповедал и нам полагать души свои за други наша и за ближних наших. Радостно иду я исполнити святую волю Твою и положити жизнь свою за Царя и Отечество. Вооружи мя крепостию и мужеством на одоление врагов наших, и даруй ми умрети с твердою верою и надеждою вечной блаженной жизни во Царствии Твоем.

Молитва против супостатов

Господи Боже наш, послушавый Моисея, простерша к Тебе руце, и люди Израелевы укрепивый на Амалика, ополчивый Иисуса Навина на брань и повелевый солнцу стати: Ты и ныне, Владыко Господи, услыши нас, молящихся Тебе.

Посли, Господи, невидимо десницу Твою, рабы Твоя заступающую во всех, а имже судил еси положити на брани души своя за веру, царя и Отечество, тем прости согрешения их, и в день праведнаго воздания Твоего воздай венцы нетления: яко Твоя Держава, Царство и Сила, от Тебе помощь вси приемлем, на Тя уповаем, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святому благоверному князю Александру Невскому

Скорый помощниче всех, усердно к тебе прибегающих, и теплый наш пред Господем предстателю, святый благоверный, великий княже Александре!

Призри милостивно на ны недостойныя, многими беззаконии непотребны себе сотворшия, к раце мощей твоих ( или ко святей иконе твоей) ныне притекающия и из глубины сердца к тебе взывающия.

Ты в житии твоем ревнитель и защитник Православныя веры был еси: и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди.

Ты великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави.

Ты, победив полки супостатов, от пределов Российских отгнал еси: и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи.

Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный на Небесех царствуеши: исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное, и к Вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам.

Предстоя же со всеми святыми Престолу Божию, молися о всех православных христианех, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

также перед битвой читается

Молитва Кресту Господню

Великомученику Георгию Победоносцу

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющийся людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Прими от нас, недостойных раб Твоих, усердное моление сие и, простив нам вся согрешения наша, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздаждь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их неверных ко правоверию и благочестию, верных же во еже уклоншися от зла и творит благое.

Нас же всех и Церковь Твою Святую всесильною Твоею крепостию от всякаго злато обстояния милостивне избави. Отечество наше от любых безбожник и власти их свободи, верных же раб Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их.

Подаждь же мир и тишину, любовь и утверждение и скорое примирение людям Твоим, их же Честною Твоею Кровию искупил еси.

Но и отступившим от Тебе и Тебе не ищущим явлен буди, воеже ни единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да вей в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливодушне, незлобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Молитва покаянная , читаемая в церквах России во дни смуты

Господи, Боже, Вседержителю, призри на нас, грешных и недостойных чад Твоих, согрешивших пред Тобою, прогневавших благость Твою, навлекших гнев Твой праведный на ны, падших во глубину греховную.

Ты зриши, Господи, немощь нашу и скорбь душевную, веси растление умов и сердец наших, оскудение веры, отступление от заповедей Твоих, умножение нестроений семейных, разъединения и раздоры церковный, Ты зриши печали и скорби наша, от болезней, гладов, потопления, запаления и междоусобныя брани происходящыя.

Но, Пр&милостивый и Человеколюбивый Господи, вразуми, настави и помилуй нас, недостойных. Исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, собери расточенныя, соедини разсеянныя, подаждь мир стране нашей и благоденствие, избави ю от тяжких бед и несчастий.

Всесвятый Владыко, просвети разум наш светом учения Евангельскаго, возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея и направи я к деланию заповедей Твоих, да прославится в нас всесвятое и преславное имя Твое, Отца и Сына и Свягаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконою Богородицы “Державная”

О, мира Заступнице, Мати Всепетая! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею Державною, усердно молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, Сладчайшаго Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире страну нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии, и избавит нас от междоусобныя брани, да укрепит Святую Церковь нашу Православную, и незыблему соблюдет ю от неверия, раскола и ересей. Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Пречистая Дево. Ты еси всесильная христиан заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчая. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней, даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление согрешений наших; да вси, благодарственне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва за неверующих, гонителей и презрителей правды (в наше время- прежде всего за соратников-язычников)

Господи, обрати к Тебе и сердца врагов наших, если же не возможно ожесточенным обратиться, то положи преграду зла и защити от них избранных Твоих. Аминь.

Молитвы перед сражением

Спаситель мой! Ты положил за нас душу Свою, дабы спасти нас; Ты заповедал и нам полагать души свои за други наша и за ближних наших. Радостно иду я исполнить святую волю Твою и положити жизнь свою за Царя и Отечество. Вооружи мя крепостию и мужеством на одоление врагов наших и даруй ми умерети с твердою верою и надеждою вечной блаженной жизни во Царствии Твоем. Аминь.

Господи сил, с нами буди: инаго бо, разве Тебе, помощника в скорбех не имамы. Господи сил, помилуй нас. Суди, Господи, обидищая нас, побори борющая нас. Приими оружие и щит и возстани в помощь нашу.

Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мя, человеческому предательству не ввери мя, но Сама заступи и помилуй мя. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Аминь.

Молитва святому Архангелу Михаилу

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва преподобному Сергию Радонежскому

О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою, и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся, и Небесныя Силы приобщивыйся, но и от нас духом любве своея не отступивый и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасити рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующая и к тебе с любовию притекающая. Испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преуспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Молитва святому Александру Невскому

О святый благоверный княже Александре! Призри милостивно на ны, недостойныя рабы Божии (имена), и исходатайствуй нам житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрояй нам, да сохранит нас Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святым страстотерпцам Борису и Глебу

О двоице священная, страстотерпцы Борисе и Глебе! Не забудите нас, раб Божиих (имена), но, яко заступники, вашим сильным ходатайством пред Христом Богом нас помилуйте; от нечистоты сохраните, от скорби, озлоблений и внезапныя смерти избавите. Испросите у Великодаровитаго Владыки нам оставление прегрешений наших, единомыслие и здравие. Снабдевайте заступлением вашим приход сей, дом (святый храм) сей и вся чтущая святую память вашу во веки веков.

Молитва святому великомученику Георгию Победоносцу

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззаконьим нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.

Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа славы. Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех, Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосуднаго Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы утренние и вечерние

Что еще почитать?

Источник: //xn----7sbbfh0aufcu5bf.xn--p1ai/molitva-pri-bitve/

Молитва в бой идущим

Молитва и битва

Постараемся детально ответить на вопрос: молитва в бой идущим на сайте: молитва-богу.рф – для наших многоуважаемых читателей.

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Святый Архистратиже Михаиле, споборствуй нам!

Святый Ангеле хранителю, не отступи от мене!

Вси святии, молите Бога о нас!

Молитвы перед боем

Испокон веков молитвы перед боем во многом предопределяли исход сражения. Достаточно вспомнить, например, благословение архиепископом Спиридоном Александра Невского у ворот храма Святой Софии накануне битвы на реке Неве или, например, благословение на ратные подвиги известнейшего полководца А. В. Суворова.

В нынешнее время толкование слова “бой” приобрело немного иной смысл, но его направленность все равно остается неизменной, ведь бой- понятие растяжимое, будь то сражение во время военных действий, будь то секция по самбо или карате.

Во всех этих случаях помогут молитвы перед боем, наиболее известные из которых мы предоставляем вашему вниманию.

Молитвы перед боем необходимо читать с мыслью о собственном благополучии или о том человеке, во благо которого эти молитвы произносятся, отбросив из головы все лишние думы.

Текст молитв желательно переписать на чистый лист бумаги и хранить на видном месте до полного их запоминания.

Господи Боже наш Всемогущий и Всесильный, к тебе взываю!

Будь милостив ко мне и огради меня ото врага любого,

Укрепи волю мою и дай мужества бороться до последнего

Во славу имени Твоего чистейшего и во имя воли Твоей!

Якоже благ Ты и светел во веки веков, аминь.

О Всевышний Спаситель, будь благосклонен ко мне,

Услышь молитву мою! Вооружи меня крепким духом и мужеством

Дабы одолеть врагов моих, не дай сломить волю и силу мою!

В Твою благосклонность верую, ведь славно и чисто Твое имя!

Да прибудет ныне воля Твоя, Господи, на всё! Аминь.

Не нужно никаких ораторских способностей, повторил в уме слова и пошел резать всех подряд. Не думаю что Бог хотел бы чтоб его имя упоминалось при убийстве,или

убивали во имя Его!

Молитва интересная надо непременно ее запомнить , кто знает может пригодится.

Копирование разрешено только с указанием источника NAMEDNE.RU © 2012 – 2017

Вся информация размещена в ознакомительных целях и не призывает к действиям!

Молитва ход сражения меняет. Она выходит в жесточайший бой…

МОЛИТВА ХОД СРАЖЕНИЯ МЕНЯЕТ

«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится»

Молитва ход сражения меняет.

Она выходит в жесточайший бой

И яростную схватку начинает

Всегда и всюду на передовой.

Молитва прорубает выход к свету.

Молитва учит верить и идти.

Идти, не глядя под ноги при этом.

Идти, неся сокровище в груди.

Молитва вырывается из сердца,

Наполненного силой неземной.

И вот врагу уж никуда не деться.

Напрасно он нагнулся надо мной.

Меняет ход сражения молитва.

И даже если я уже лежу

И меч опущен мой на поле битвы –

Я всё равно молюсь, пока дышу.

Молитва – это вопль мой сердечный,

А не красноречивый монолог.

И вот я вижу, как Святой и Вечный

Выходит на арену Сильный Бог.

Господь мой! Это то, чего ждала я,

В молитве простираясь к Небесам!

Теперь, мой меч упавший подбирая,

Врага сразишь Ты в этой битве Сам!

Источник: //xn----7sbebizuhsg3bs.xn--p1ai/molitva_v_boj_idushhim/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.