Сильная молитва за беременную дочь

Содержание

Молитвы во время беременности

Сильная молитва за беременную дочь

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 4

:

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Кондак, глас 8

:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой (Мф.14:28-31), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва1

:

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая! Мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим!
Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго расслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я, о благополучном разрешении

:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 82

:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

:

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

2 Минея общая. Служба обща преподобней жене единей.

См. также: РОДЫ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Молитва матери о дочери: сильное обращение к богу

Сильная молитва за беременную дочь

Для матери главной заботой является благополучие её дочери. Так как невозможно постоянно находиться рядом и заботиться о своём ребёнке, помогают православные молитвы для матерей о дочери, обращённые к разным святым. В данной статье мы подготовили для вас самые сильные и эффективные молитвы о здоровье и счастье дочери.

Не требуйте от Бога и святых помощи и мгновенного отклика. Когда вы молитесь, вы должны молить Бога, смиренно и искренне. Ваши мысли и помысле должны быть чисты, а ваша душа должна болеть за дочь и всё время просить у Бога всего самого лучшего для вашей дочери.

Вкладывайте в молитву всю свою материнскую любовь, сильнее любви нет ничего. Читайте молитвы вдумчиво, с выражением и искренними чувствами. Самое главное в молитве — состояние вашей души. Любовь к дочери поможет вашим словам дойти до Бога, и он обязательно ниспошлёт ей благословение на все её начинания и будет всегда помогать ей.

Кто помогает в защите дочерей?

 • Никто из матерей не желает зла своим детям, и каждая мать хочет уберечь свою дочь от разных бед. К примеру, если сама женщина вырастила дочь одна, без помощи мужа, потому что достойного кандидата на эту роль не нашла, то она хочет, чтобы еедочь растила детей в полноценной и счастливой семье. От одиночества в этом случае защитить мать свою дочь хочет и от непорядочных мужчин.
 • Если дочь никак не может забеременеть, то и в этом случае мать за нее помолиться может, ведь она переживает по этому поводу не меньше своей дочери и всю ее боль пропускает через себя, воспринимая, как свою собственную.
 • От плохой компании и влияния злых людей мать тоже хочет свою дочь оградить, и в этом тоже поможет Богоматерь и молитва к ней. Более всех сильна в этом случае икона Казанской Богоматери. Именно перед ней читаются молвы о защите дочерей, так называемые материнские молитвы.

Как читать молитву правильно?

 1. Посылать молитвенные слова Матери Господней следует ранним утром, когда все домочадцы еще спят и никто вам не мешает. Часов в 5 утра для этого самое подходящее время. Лишние звуки вас в это время тоже не будут отвлекать от молитвы, ведь вы должны полностью на ней сконцентрироваться и не думать более ни о чем, кроме своей дочери и ее счастья.

 2. Встаньте с постели, оденьтесь и умойтесь. Негоже в неприглядном виде пред иконам появляться да просьбы свои посылать.
 3. На теле в момент чтения молитвы у вас должен быть крестик православный. А одежды чистые и опрятные.
 4. Желательно перед иконкой и свечку разжечь во время молитвы, чтобы слова проговаривать, глядя на огонь свечи.

  Приобрести свечки специальные для молитв можно в храме.

Каков текст у молитвы?

Молитву вы можете читать наизусть или первое время по листочку. Но чем меньше вы отводите взор от иконы и пламени свечи, тем лучше.

Молитва содержит следующие слова:

«Дева Мария, родная наша Матерь, обращаюсь я к тебе со своей просьбой. Прошу оградить мою дочь от всяческого влияния дурного со стороны мужского пола. Хочу чтоб счастье она обрела женское самое настоящее и долговечное. Не хочу, чтоб пришлось ей на кусок хлеба тяжело в одиночку зарабатывать кормить детей.

Пошли ей мужа работящего и любящего, чтобы взял на себя все мужские обязанности и обеспечил ей спокойную и счастливую жизнь. Пусть ее дети растут здоровенькими и послушными, да ни в чем не знают нужды. Огради их от голода, холода и болезней страшных. Пусть растут они людьми хорошими, да почитают старших.

Во веки веков, аминь!».

Эту молитву вы можете читать каждый день на протяжении всей жизни.

Не забывайте вспоминать о Господе и Матери его и в те минуты, когда вам хорошо, тогда и в трудны час вас Небесные Силы не оставят наедине с горем.

Беременность — благословение или бремя

Для многих женщин период беременности — счастливейший в жизни. Это возможность ощутить физически чудо жизни и быть его частью. Ни для кого не секрет, что период вынашивания малыша для женщины также является и испытанием, как физическим, так и духовным.

Само слово «беременность» будто происходит от «бремени». Ещё со старославянских времен в русском языке сохранилось выражение «разрешиться от бремени», что означает родить ребёнка. Значит ли это, что в языке поколениями закрепилось мнение о том, что вынашивание малыша — в тяготу?

Беременность — светлый, счастливый, но вместе с тем очень волнительный период в жизни женщины

Это не совсем соответствует действительности. И слово «беременность», и слово «бремя» своими корнями восходят к одному источнику — праславянскому корню «береме», который означал «ноша, то, что носят». Значит, между двумя понятиями есть связь, однако слово «беременность» корректно было бы перевести на современный язык как «ношение».

И, несмотря на то, что на протяжении всей истории человечества женщины отважно справлялись со своей родительской миссией, каждый новый опыт материнства индивидуален и полон как радостей, так и переживаний.

Размышления о здоровье малыша в контексте православия

В этот особенный период каждая женщина поддаётся размышлениям о будущем малыша, о самом процессе родов, о первых днях жизни новорождённого. Материнское сердце часто обращается к Богу с молитвой о благополучном развитии ребёнка в утробе и о лёгких родах.

Следуя примеру Богородицы, будущая матерь воспринимает беременность как дар, и проявляет смирение в тяготах, связанных с ним.

Диалог с Всевышним всегда сокровенен, полон чаяний и переживаний. Лучший способ вести его — слушать свое сердце и быть честным с самим собой, поведать Богу о том, что сейчас на душе. И вместе с тем зачастую невозможно найти правильных слов, чтобы передать мысли и чувства, настолько сильна материнская радость, настолько сильно и волнение.

Где черпать вдохновение и силы в период беременности

Память поколений хранит в себе советы будущим матерям, как лучше общаться с Богом в деликатный период беременности: о каких библейских примерах размышлять, на какие иконы любоваться и где черпать твердость духа.

 • Вдохновляющий пример Богоматери
 • Самый красноречивый и окрыляющий пример для беременной женщины — Пресвятая Богородица.
 • Образ мудрой, милостивой матери вдохновляет женщин, а союз Девы Марии со Святым Иосифом считается каноническим примером христианской семьи, понимания и терпения.

Он призван вдохновлять молодые семьи и внушать им добродетели веры. Считается, что икона Богоматери в доме благотворно действует на будущую матерь, а молитва, ежедневно обращённая к ней, защищает беременную и укрепляет её духовно. Читайте «Молитву беременной к Божьей Матери».

Покровители беременных женщин

Кроме Богородицы, защитницей и покровительницей женщин в период ожидания ребёнка считается блаженная Матрона Московская — многие беременные приезжают в Даниловский монастырь в Москве, чтобы поклониться её мощам и прочитать там свою молитву.

Обращение к Святому Николаю Чудотворцу традиционно вдохновляет всех страждущих и ищущих поддержки и защиты. И, как и при других волнениях и опасениях, рекомендуется взывать к своему Ангелу-Хранителю. Текст молитвы может быть составлен из ваших мыслей и чаяний.

Посещение храма и созерцание икон

Обстановка храма часто располагает к духовным поискам и мыслям, настраивает на спокойный лад. Считается, что лицезрение икон благотворно отзывается на духовном состоянии будущей матери. Упоение и твердость, которую они носят, передаются созерцающим и их укрепляют.

Традиционно на Руси беременные женщины поклонялись иконе Феодоровской Божьей Матери. Лик Девы Марии с иконы Божьей Матери Семистрельной также одухотворяет женщин в положении. Считается, что она бережёт семейный очаг и радеет за всех членов семьи.

В православном мире верят, что икона Божьей Матери «Поможение в родах» имеет чудотворную силу и помогает беременным женщинам в кульминационный период. Принято думать, что совместная молитва в храме укрепляет морально всю семью в ожидании чуда рождения. Можно поклониться святым иконам вместе с матерью, супругом или же старшими детьми.

Женская мудрость поколений — в помощь будущей матери

Женщины веками хранят и передают своим дочерям накопленные знания о семейном здоровье, поддержании домашнего очага и о заботе о своих родных. Ожидание малыша — волнующий период для всех членов семьи. Однако кто способен глубоко понять, что испытывает будущая роженица, какие радости и страхи переживает в себе? Конечно, её собственная мать.

 1. Она способна дать будущей матери те бесценные советы, сказать те успокаивающие слова в правильный момент, в которых та нуждается.
 2. Молитва матери издревле считается самой сильной
 3. Считается, что сила молитвы о беременной дочери безгранична, так же, как и сила родительской любви.

Будущим бабушкам рекомендуют обращаться к Богоматери с просьбами о помощи и поддержки для дочери в этот непростой период. Молитва может быть высказана своими словами, или же по готовому примеру, который часто используют в таких случаях. Главное — чтобы моление шло от сердца.

Примеры молитвы матери о беременной дочери

Если вы используете церковнославянский язык для обращения к Богу с молитвами, приводим пример такой молитвы:

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя дочери) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно.

О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь».

Если вы предпочитаете прочитать молитву на современном языке, приводим пример молитвы ниже:

«Пресвятая Богородица, Мать Господа нашего Иисуса Христа, прошу Тебя помилуй Рабу Божью (имя дочери) и помоги ей разрешится от бремени своего благополучно.

О, всемилостивая и добрая Владычице небесная Богородица, приди на помощь дочери моей, окажи ей поддержку в непростое для нее время. Только от тебя помощи жду для своей кровиночки.

К образу твоему припадаю и молю защиты у Всевышнего для дочери своей. Ты, Пресвятая Богородица будь к ней милостива и не оставь ее в трудный час. Аминь».

В самый трудный для роженицы период можно поддержать её молитвой Божьей Матери «Скоропослушница», прося о милосердии и спасении:

«Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Сильная молитва для беременной дочери

Сильная молитва за беременную дочь

Советуем ознакомиться сильная молитва для беременной дочери с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Беременность — счастливый и светлый период в жизни любой женщины. Молитва беременной женщины о здоровом ребенке (вынашивании или рождении) всегда искренняя и очень сильная. Так прекрасно знать, что внутри растет и развивается маленькая жизнь. Так чудесно ходить и чувствовать каждое его шевеление, представлять, на кого будет похож твой малыш.

Молитвы для беременных о рождении здорового ребенка…

В этот период женщина переживает лишь об одном — чтобы ее ребенок родился здоровым. Ведь как ни крути, здоровье — самое главное в нашей жизни, ибо его не купишь ни за какие деньги. Поэтому всем беременным рекомендуется побольше молиться о здоровье своего ребенка, посещать храм, причащаться. Можно читать две молитвы — молитву Господу Иисусу Христу и молитву Пресвятой Богородице.

Молитва беременной Иисусу Христу о здоровье ребенка

Дети расплачиваются за грехи родителей, а потому, чтобы этого не произошло, не ленитесь помолиться Богу о здоровье своего ребенка.

Можно передать в храм записку о собственном здравии, откажитесь от вредных привычек, во-первых, они наносят вред ребенку, а во-вторых — это грех, если вы просите здоровья для ребенка, грешить вам совсем ни к чему.

Молитва о беременных о вынашивании и рождении здорового ребенка — непременно будет услышана!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий.

Смилуйся надо мной и прости все греховные деяния.

Ты даруешь нам новую жизнь и православную веру во спасение души.

Благослови меня на рождение здорового ребенка и защити его от страшных болезней.

Сбереги мое будущее чадо от дьявольского искушения и плотского соблазна.

Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва беременной за своего ребенка

Благополучно выносить и родить здорового малыша поможет молитва Пресвятой Богородице. Богородица является покровительницей беременных, матерей, защитницей семьи. Молитва беременной женщины за своего ребенка направлена на то, чтобы родить легко и в срок, чтобы не было патологий, проблем со здоровьем у ребенка, чтобы все 9 месяцев прошли благополучно.

Матерь Божья, Заступница Казанская. Смилуйся и услышь молитву мою.

Ниспошли нам дитя здоровое, не больное и не хворое.

Защити его от скверны, слабости и от людской гадости.

Пусть роженица потуги все стерпит, чрево затянется, а здоровье останется.

В трудный час не ты покинь нас, спаси дитя от злобных глаз.

Да будет так. Аминь.

Молитва для беременных о вынашивании ребенка

Молитва беременной женщины о сохранении ребенка

Будущие мамы могут обращаться к Богу с молитвами о благополучном вынашивании ребенка. Молитва для беременных является очень сильной, и обязательно будет услышана. Сам Господь всегда оберегает беременную женщину, ведь она носит в себе новую жизнь, а это совсем не легко. Беременная женщина нуждается в заботе и понимании.

Ее нельзя обидеть ни словом, ни делом, а наоборот следует всячески поддерживать. Эта молитва читается в том случае, когда во время беременности возникают какие-либо трудности — токсикоз, угроза прерывания беременности, болезнь мамы, подозрение на патологии у ребенка.

Если беременность проходит легко и спокойно, а вас одолевают страхи, читайте эту молитву, ходите в церковь, побеседуйте со священником.

Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец!

К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному

Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты,

Но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался.

Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли.

И землю, и сонмы ангельские наполняли. О Отче и Боже!

Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас.

Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю,

Но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал.

Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Молитва беременных о сохранении ребенка Матушке Матроне

Матушка Матрона всю жизнь искренне сопереживала любому, кто обращался к ней. Дар целительства открылся у нее еще в раннем детстве, к ней ехали отовсюду, и она всех принимала, никому не отказывала в помощи. И после смерти Матушка Матрона не оставляет людей. Ей молятся в здравии и в болезни, в горе и в радости, просят помощи в финансах, удачного замужества, просят ребенка.

Если ваша беременность протекает сложно, если есть угроза прерывания беременности, читайте эту молитву Матушке Матроне, купите в храме икону с ее образом, в храме поставьте свечу рядом с ее иконой. Молитва беременных о сохранении ребенка придаст вам сил, поможет успокоиться, а Святая Матрона поможет преодолеть все трудности, проявляющиеся во время беременности.

О, блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе,

Навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждующих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих,

Скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи;

Да не оскудеет и ныне милосердие твое к на, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже не обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных, исцели болезни наша,

Избави от искушений и мучительства дьявола страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест,

Снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним,

Дабы помози нам по отшетствии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу,

Прославляюще милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Молитва за беременную дочь и ее ребенка

Великую силу имеет материнская молитва за беременную дочь. Она способна отогнать все горести и заботы, она спасает в самых безысходных ситуациях. Так и в случае, если у женщины есть угроза выкидыша, что-то угрожает здоровью ее ребенка и т.д., мать может помолиться за свою дочь и ее ребенка, а слова молитвы этой будут непременно услышаны. Нет ничего сильнее и искреннее материнской любви.

Мать любит нас не за что-то, она любит нас просто за то,что мы есть. Мать примет нас любимыми, чтобы не случилось, она всегда будет на нашей стороне. Для матери ее ребенок самый прекрасный, самый умный, самый замечательный, именно потому, материнская молитва имеет великую силу. Материнская молитва всегда будет услышана, а просьба, если она не несет в себе зла, обязательно будет исполнена.

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа,

Помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно.

О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей,

Помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива,

Ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа

Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь

Петру и Февронии

Если у Вас остались вопросы или Вам необходима помощь в сложившейся жизненной ситуации, вы можете проконсультироваться с нашими экспертами.

Статьи на похожие темы:

Источник: https://xn----7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/silnaya-molitva-dlya-beremennoj-docheri/

Молитвы для беременных о вынашивании и молитвы о беременности

Сильная молитва за беременную дочь

Вынашивание ребёнка – важный и волнительный период в жизни любой женщины. В это время будущая мать испытывает благостное состояние. Однако бывают случаи, когда по разным причинам жизни плоду в её чреве угрожает опасность.

Женщина в попытках сохранения беременности обращается к высшим силам, а если врачи не в состоянии помочь в борьбе за жизнь ребёнка, то молитва во время беременности становится единственной надеждой на вынашивание желанного дитя.

Нередки случаи, когда истово просящие женщины вымаливали у Святых ребёнка после тщетных попыток забеременеть и исцеление хворого младенца.

Способны ли молитвы сохранить беременность?

Известно, что молитвы способны творить чудеса. Главное при обращении к Всевышнему – верить искренне и беззаветно в то, что милосердный Бог не оставит просьбу без ответа.
Будущая роженица будет услышана и её ребёнку даруется жизнь. Важно не отчаиваться, а повторять молитвенные слова как можно чаще, каждый раз непременно благодаря Всевышнего за ниспосланные блага.

Подтверждением необыкновенной силы молитвы являются многочисленные истории чудесного исцеления младенцев, наступления долгожданного детоношения или сохранения жизни плода в утробе матери.

Святые, покровительствующие беременности и материнству

Одними из самых сильных являются обращения к высшим силам женщин в положении. Не каждая из них, сталкиваясь с бедой, знает, к какому из Святых лучше всего направить свои просьбы.

Прошение о наступлении беременности, лёгком вынашивании и успешном разрешении от неё, об исцелении младенца обращают таким Святым покровителям, как:

 • Иисус Христос;
 • Николай Чудотворец;
 • Матрона Московская;
 • Симеон Мироточивый;
 • Пресвятая Богородица;
 • Параскева Пятница;
 • Дева Мария.

Просить нужно всей душой с тщанием и усилием, и тогда все молитвы воздадутся.

Молитвы о беременности и материнстве

Существуют молитвенные слова, связанные с детоношением и материнством. К ним относятся:

 • прошение о сохранении беременности;
 • обращение при угрозе преждевременного рождения;
 • молитва за беременную дочь;
 • просьба о благополучном течении детоношения;
 • прошение о даровании здоровья болящему ребёнку.

Молясь перед иконой, будущая роженица обретает спокойствие и душевные силы. Это важно, если её детоношение протекает сложно или новорождённый не здоров.

Почитаемые при беременности и материнстве иконы

В церкви молитвенные слова при беременности, на беременность, о здоровье младенца произносятся пред иконой. Так женщина обращается к Святым покровителям, припадая устами к их лику.

Особо почитаются у беременных, матерей и жаждущих стать ими следующие образа:

 • Феодоровская икона Божией Матери. Изображённая на ней Святая ниспосылает молящейся на сносях здоровое чадо.
 • Лик Божией Матери «Поможение родам». Несёт благодать будущей роженице, перед ней мать уповает на то, чтобы её дочь благополучно разродилась. Нередко у кровати беременных стоит этот чудотворный образ.
 • Православная икона «Иоаким и Анна». Молитва о беременности, произносимая перед ней, способна творить чудеса и даровать долгожданное дитя.
 • Божественное изображение Божией Матери «Споручница грешных». Его присутствие почётно для любого молитвенного дома. Истовые обращения матери будут услышаны, её ребёнок исцелится от тяжёлого недуга.
 • Святой лик Богородицы «Умягчение злых сердец». Молитва для беременных, прочитанная подле этой иконы, имеет особую сакральную силу. Женщину в положении, почитающую изображение Святой покровительницы на иконе, покинет беспокойство за развитие плода в её утробе и за разрешение от беременности. Лик Богородицы в доме сулит супругам счастье. Если её изображение повесить при входе в жилище, то защита семейного очага от невзгод будет сильнее.

Накануне родоразрешения роженица испытывает сильное смятение.

В этот период она особый смысл вкладывает в обращения к Святым покровителям, перелистывая молитвослов в поисках нужных и точных молитвенных текстов, способных помочь рождению здорового малыша.

Чудодейственной силой обладают образа Божьей Матери «В родах помощница» и «Целительница». К ликам, изображённым на них, можно обращаться своими словами, веруя и надеясь, и тогда Божья Матерь ниспошлёт лёгкие роды и здоровое новорождённое дитя.


Беззаветная вера в помощь Высших сил способна творить чудеса. Свято всё, что связано с деторождением.

Вымаливала ли мать лёгкое родоразрешение для своей дочери или здоровье хворому новорождённому, молилась ли роженица накануне родов об их облегчении – ни одно обращение к Всевышнему не останется без ответа, если веровать всей душою и истово молиться. После обращения к Господу Богу обязательно нужно благодарить его за все блага, что он ниспосылает.

Молитва беременной женщины о благополучном разрешении

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце.

И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженной рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Неизглагоданная радость, которою преисполнилось девственно Твое сердце при воззрении на новорождённого Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения.

Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих.

Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня.

Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославляю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

на тему: Молитва во время беременности

Молитва о сохранении беременности ко Господу Иисусу Христу

Всемогущий Боже, Творец всего видимого и невидимого! К Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по особенному совету создал род наш, с неизреченною мудростию сотворив наше тело из земли и вдохнув в него душу от Своего Духа, чтобы мы были Твоим подобием.

И хотя в Твоей воле было сотворить нас сразу, как и ангелов, только бы Ты восхотел, но Твоей премудрости угодно было, чтобы через мужа и жену, в Тобою установленном порядке брака, умножался род человеческий; Ты восхотел благословить людей, чтобы они росли и множились и наполняли не только землю, но и ангельские сонмы.

О Боже и Отче! Да будет во веки славимо и прославляемо имя Твое за все, что Ты для нас сделал! Благодарю Тебя также за Твое милосердие, что не только я, по Твоей воле, от Твоего чудного творения произошла и пополняю число избранных, но что Ты удостоил меня благословить в супружестве и послал мне плод чрева.

Это Твой дар, Твоя Божественная милость, о Господи и Отче духа и тела! Потому обращаюсь я к Тебе одному и молю Тебя со смиренным сердцем о милости и помощи, чтобы то, что Ты творишь во мне Твоею силою, было сохранено и приведено к благополучному рождению.

Ибо я знаю, о Боже, что не в силах и не во власти человеческой избирать свой путь; мы слишком слабы и склонны к падению, чтобы миновать всех тех сетей, которые расставляет нам по Твоему соизволению злой дух, и избегнуть тех злополучии, в которые ввергает нас наше легкомыслие.

Твоя же мудрость безгранична. Кого Ты пожелаешь. Ты невредимо через ангела Твоего сохранишь от всякой напасти. Поэтому и я, милосердный Отче, предаю себя в печали моей в Твои руки и молю, чтобы Ты посмотрел на меня оком милосердия и сохранил от всякого страдания.

Пошли мне и милому мужу моему отраду, о Боже, Владыко всякой радости! Чтобы мы, при виде Твоего благословения, от всего сердца поклонялись Тебе и служили радостным духом. Я не хочу быть изъятой из того, что наложил Ты на весь род наш, повелев в болезнях родить чада.

Но смиренно прошу Тебя, чтобы Ты помог мне перенести страдания и послал благополучный исход. И если Ты услышишь эту молитву нашу и пошлешь нам здоровое и хорошее дитя, то клянемся привести его снова к Тебе и посвятить Тебе, чтобы Ты пребыл для нас и семени нашего милосердным Богом и Отцом, как мы клянемся всегда быть Тебе верными слугами вместе с нашим ребенком.

Услыши, милосердный Боже, молитву рабы Твоей, исполни мольбу сердца нашего, ради Иисуса Христа, нашего Спасителя, Который ради нас воплотился, ныне же пребывает с Тобою и Святым Духом и правит в вечности. Аминь.

Беззаветная вера в помощь Высших сил способна творить чудеса. Свято всё, что связано с деторождением.

Вымаливала ли мать лёгкое родоразрешение для своей дочери или здоровье хворому новорождённому, молилась ли роженица накануне родов об их облегчении – ни одно обращение к Всевышнему не останется без ответа, если веровать всей душою и истово молиться. После обращения к Господу Богу обязательно нужно благодарить его за все блага, что он ниспосылает.

Источник: http://velikijpost.ru/molitva-o-beremennosti/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.